Brandval Historielag

Brandval Bygdetun     Skineb   2219 Brandval

Hjem
Om laget
Brandvalitten
Bygninger
Bygdebok
Hva skjer
Lenker
Bilder
Arbeidsgrupper
:
:
:
Styre 2022
Styre 2020
Styre 2019
Styre 2017
Styre 2016
Styre 2015
Styre 2014

BRANDVAL HISTORIELAG
av Halvor Noer

Det ble invitert til et møte 31/1 1983 der innbyggerne i den tidligere Brandval kommune (nå en del av Kongsvinger) skulle vurdere dannelse av et historielag. Nærmere 30 brandvalitter møtte opp. Brandval Historielag ble stiftet på Bøndernes Hus, Brandval 7/4 1983.

Hvilke mål satte vi oss
Vår målsetting var å skape et miljø for alle som er interessert i lokalhistorie – uansett hvilke områder av historien de er interessert i. Vi har lagt vekt på ikke å ha for høye ambisjoner. Arbeidet med lokalhistorie skal være lystbetont. Vi setter oss noen mål, men hvis ikke disse nås, så prøver vi senere. Gleden ved historiearbeidet for medlemmene er viktigere enn å oppnå spesielle mål.

Arbeidsmetoder
Fra første år ble det etablert egne temagrupper for intervju, slektsgransking, kulturminner og foto. Senere kom det først en redaksjon for medlemsbladet Brandvalitten og senere temagrupper for musikk, bygdetun, arkiv, IT og til sist ei Finnskogen-gruppe. Dessuten ble det valgt en fast bygdebokkomite i 1995. Nå er det i alt 14 grupper/komiteer. 50 medlemmer bekler disse vervene. Selv om arbeidet i de forskjellige gruppene varierer i forhold til hvilket engasjement medlemmene legger for dagen, så er det tatt vare på og dokumentert svært mye verdifull lokalhistorie for Brandval.

Brandval Bygdetun, Skineb
I 1993 fikk Historielaget tilbud om å få kjøpe eiendommen Skineb til bruk som bygdetun. Vi kjøpte de 7 husene på eiendommen og tunområdet på nærmere 12 dekar. Dette kjøpet medførte en voldsom aktivitet i årene 1994-1997 for å få eiendommen til å framstå som et bygdetun. Med tilgang på den tids ”Kaja”-midler og stor dugnadsinnsats, kunne Historielaget invitere til den første Tundagen i 1997. Hovedbygningen ble i 2002 leid bort til en barnepark og fra 2005 har Brandval Husflidslag vært leietagere Forut for dette store løftet hadde Historielaget hatt kontortilhold i tre forskjellige lokaliteter. Kontorlokaler var ikke tilgjengelig på Skineb. Et nytt kontorbygg ble derfor satt opp ved sammenføyning av 3 Moelvenbrakker kjøpt i Oslo. Huset er nå påbygd, fordi møterommet ble for lite. Mye gjenstander og redskap fulgte med da vi overtok Skineb. Nye gjenstander kommer stadig til, men plassen er begrenset. Restaurering av husene krever fremdeles stor innsats, slik at oppbyggingen av utstillinger foreløpig ikke er fullført.

Aktiviteter i temagruppene
En av de høyest prioriterte oppgavene i et historielag er å ta vare på informasjon fra tidligere tider som står i fare for å gå tapt. Intervjugruppa har gjennom årene gjort mange intervju. Alle intervjuene er lagret på bånd og er en meget verdifull kilde om tidligere tiders liv og levnet i Brandval. Interessen for slektsgransking er stadig økende og medlemmer med slike interesser møtes på Bygdetunet en kveld hver måned i høst- og vintermånedene. Registrering av spor etter menneskenes liv og virksomhet i Brandval er blant de viktige oppgavene for Kulturminnegruppa. Det har vært arbeidet med registreringer og befaringer av kulturminner. Det er ønskelig at interesserte personer i grendene tar seg av slike tiltak og vedlikeholder stier og plakater. Historielaget prøver å motivere eiere av verneverdige hus til å ta vare på sine hus der de står. I noen grad hjelper vi til med det praktiske. Flere slike prosjekter burde vært satt i verk, men laget har ikke kapasitet til å engasjere seg i flere slike prosjekter samtidig. Det er oppbevart mange bilder rundt om i de tusen hjem i Brandval. De er en skattekiste for forståelsen av lokalhistorien gjennom de siste 150 årene. Det var et satsningsområde for Historielaget helt fra starten av å få tatt vare på slike bilder – og det er det ennå. Hvert år siden 1987 har fotogruppa produsert en historisk årskalender med gamle bilder fra Brandval. I tillegg til å være en meget god presentasjon av gamle interessante bilder, har kalenderen blitt en økonomisk bærebjelke for laget. Fra et opplag på 500 i de første årene blir det nå trykket 1100 eksemplarer hvert år - og de fleste blir solgt. Det er samlet en del lokalhistorisk litteratur og lokale tidsskrifter på Bygdetunet. Der holder også lagets dokumentarkiv til. Per Ruud har samlet inn lokalproduserte noter og sangtekster. I år har vi fått en stor notesamling etter trekkspilleren Oskar Aamodt og dessuten hans 4 trekkspill. Med ei ny IT-gruppe er vi nå i startgropa for å få opprettet digitaliserte registre over alle lagets samlinger av gjenstander, bilder, bøker og dokumenter. Brandval fikk sin bygdehistorie i 1953 og sin gardshistorie i 1968. Nå arbeides det med en ny serie med bygdebøker for bygda. Det første bindet – Finnskogen, med lagets medlemmer Rolf Amundsen og Bernt Olav Neskvern som forfattere, kom ut til jul i 2008.

Årbok eller tidsskrift?
Svært mange historielag landet rundt utarbeider hvert år sine årbøker med lokalhistorisk stoff. I Brandval har vi ikke hatt kapasitet til dette, men har isteden satset på et allsidig medlemsblad med ganske varierte lokalhistoriske artikler. ”Brandvalitten” kommer ut hvert kvartal. Fordelen med dette har vært at medlemmer med stoff på lur kan komme med sine artikler etter hvert som de blir ferdige. I redaksjonen kan vi sette inn artikler etter hvert som plassen tillater. Dette er en fleksibel ordning. Dette opplegget er også fordelaktig for medlemmene. Ikke alle medlemmer er så interessert at de leser bøker om disse emnene. Derimot viser det seg at de korte artiklene som blir presentert i Brandvalitten vekker interesse hos svært mange – og de blir lest.

Arrangementer
Det har gjennom årene blitt arrangert en årlig tur til forskjellige grender i bygda og turer med buss lenger av gårde. Det viser seg enklest å samle deltagere til endagsturene på Østlandet. Etter at Skineb ble innkjøpt som Bygdetun har det blitt arrangert en Tundag først i juni. Hensikten er å vise fram Historielaget og Bygdetunet for bygdefolket, og dessuten skape et treffsted for brandvalittene. Første torsdag hver måned har vi ”Kveldsåpent” , ofte med program fra temagruppene. Tirsdagsklubben møtes til kaffe en formiddag i måneden uten fastlagt program.

Medlemsutviklingen
Første året meldte det seg 61 medlemmer i laget. Medlemstallet har økt etter hvert og har nå passert 600. Den store medlemsveksten i senere år skyldes nok ønsket om å få Brandvalitten i posten. Mange utvandrede brandvalitter har meldt seg som medlemmer. 25 års jubileet ble avviklet 25. oktober 08. Der ble Per Ruud, Karin Hagen, Tor Aarstad og Reidun Rapstad utnevnt til æresmedlemmer. Ved lagets 20-årsjubileum ble Simen Sandbæk, Halvard Foseid, Odd Nygård og Ruth Ruud æresmedlemmer i laget. Lokalhistorie er i vinden som aldri før. Det er all grunn til å tro at Brandval Historielag vil fortsette å vokse i medlemstall og aktivitet i årene som kommer.